FORENINGSPORTAL Foreninger i Hjelmeland

ADHD Norge Ryfylke lokallag

Helse 

Dette er en lokalforening for mennesker med ADHD/ADD, deres pårørende og dei som er interessert i denne diagnosen. Lokallaget blei nyoppstarta våren 2021 og dekker ryfylke. Ønske med lokallaget er å jobbe for å øke kunnskapen og forståelsen for diagnosen i ryfylke. Vi jobber for å øke trivsel for dei med diagnosen og deres pårørende. Skape møteplasser og sosiale treff. Vi ønsker med tiden å sette i gang tiltak som kan fremme likestilling for dei med diagnosen. Vi sprer også informasjon, jobber med brukermedvirkning og bygge nettverk. Grunnleggende verdier: mestring, inkludering, åpenhet og likeverd. Visjonen er: ET GODT LIV FOR ALLE MED ADHD/ADD Vi har en egen facebook side der vi legge ut arrangementer, info og artikler. Bare ta kontakt om du har spørsmål, ønsker å være frivillig eller lurer på noe.

Fister bedehus

Trus- og livssynsorganisasjoner 

Bedehus som ligger på Fister, her foregår det Onsdagsklubb/barneklubb, Mekkeklubb/fritidsklubb, Bygdatreff og Møter/samling om Guds ord. Pluss at bygget blir utleigt til private selskaper og lignende. Du finner all den innfo du trenger på fisterbedehus.no

Fister bygdaråd

Velforening 

Fister bygdaråd er eit partipolitisk uavhengig organ, og har som føremål å fremje og ivareta allmenne interesser gjennom samarbeid innad i krinsen, og med andre private og offentlige organ.

Fri Rogaland

Kultur og rekreasjon 

FRI Rogaland er et av de største lokallagene i FRI og har over 300 medlemmer. Vårt hovedmål er at alle i Rogaland skal kunne leve et likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå diskriminering, og ha tilgang til et positivt sosialt miljø.

Hjelmeland E-sport

Idrett 

Hjelmeland E-sport er politisk og religionsuavhengige. Vi baserer vårt arbeid og aktiviteter på råd og retninglinjer fra forbund og myndigheter. Våre målgrupper er alle spill-, teknologi- og nettinteresserte i Hjelmeland Kommune, med et spesielt fokus mot barn og unge. Hjelmeland E-sport ønsker å være en organisasjon med fokus på spillkultur og det som følger med å være aktiv på internett. Dataspill er ikke lengre en bare enspilleropplevelse, eller noe man gjør med familie eller venner i sofaen i stua. Det er blitt et helt samfunn og en hel kultur med tilhørende plattformer. Dataspill er også blitt en av de største markedsøkonomiene i verden. Klubben har som mål å være et knytepunkt og en informasjonshub for folk i alle aldre i Hjelmeland kommune og ellers i Ryfylke. Med et spesielt fokus på barn og unge, inkludering, mangfold og respekt. Denne aktiviteten skal være et konkret tiltak mot digital mobbing, seksuell trakasering, rasisme og utenforskap. Det ligger pr i dag ikke ambisjoner om prestasjoner eller deltakelse på høyere nivå i noen spill eller klasser. Klubben ønsker å være mer lik et konvensjonelt idrettslag med fokus på lagbygging, trivsel og inkludering ved å bygge lag og kultur. Medlemskap i klubben koster pr 1.1.2023 kr 500,- pr år. Innbetaling av medlemskontigent skjer gjennom faktura sendt på epost etter behandlet medlemssøknad.

Hjelmeland Kunstlag

Kultur og rekreasjon 

Fremje interessa for kunst gjennom utstillingar og kurs for born og vaksne.

 / 

Hjelmeland Sogelag

Kultur og rekreasjon 

Laget sitt føremål er å fremja interessa for slekts-, lokalhistorie og kulturvern, samt å ta vare på det som er viktig for Hjelmeland si historie og som kan fortelja om livsvilkår i Hjelmeland gjennom tidene.

Hjelmeland Turlag

Kultur og rekreasjon 

Lokalt turlag under Stavanger Turistforening. Me har fokus på friluftsretta arrangement, aktivitetar og turar. Me tar i bruk den vakre naturen i Hjelmeland, og har fellesturar ut i ulike delar av kommunen saman med lokale kjentfolk. Me har driftsansvar for dei tre turistforeningshyttene i vakre, ville Viglesdalen saman med Stavanger turistforening. Me har gapahuk som er open for alle alltid på Bjødnabu, og me har ansvar for fleire turpostar.

Lær kidsa koding i Ryfylke

Kultur og rekreasjon 

Frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

NASJONALFORENINGEN HJELMELAND OG STRAND DEMENSFORENING

Helse 

EN DEMENSFORENING er en møteplass for pårørende, helse-personell og andre med interesse for demens og demensomsorg. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i en demensforening.

Pensjonistklubben

Kultur og rekreasjon 

Sosial hobbyverkstad som samlast i sløydsalen på Hjelmeland ungdomsskule kvar onsdag kl 17.00

91692345 / 

Ryfylke Bridgeklubb

Kultur og rekreasjon 

Ryfylke Bridgeklubb er en aktiv klubb som har klubbspilling hver onsdag kl. 18.30. Vi spiller 27 spill med 3 pr. runde. Du er hjertelig velkommen enten du er nybegynner eller stormester. Har du ikke makker vil vi prøve å finne en til deg.

Ryfylke hestesportklubb

Idrett 

Ryfylke Hestesportsklubb er en allsidig klubb med medlemmer som driver med både ridning og kjøring. Vi arrangerer kurs i alle ridegrener og kombinert kjøring. Våre kurs er åpne for både nybegynnere og viderekommende. Vi er alltid åpne for forslag til aktiviteter og instruktører. Målet er og være en aktiv klubb som viser igjen i nærmiljøet.

Ryfylke Veterankjøretøyklubb

Kultur og rekreasjon 

Ryfylke veterankjøretøyklubb har som intensjon og samle folk i kommunene i Ryfylke som ønsker og ta vare på veterankjøretøy og dokumentere den lokale kjøretøy historien. Du trenger ikke ha bil, traktor eller motorsykkel selv, bare du ser verdien i at gamle kjøretøy blir tatt vare på. Og stilt ut slik at andre kan få glede av dei! Klubben skal ivareta medlemmene sine interesser - og gjennom faste møter være en sosial møteplass der medlemmene kan hjelpe hverandre med tips og deler. Klubben har egne lokaler på Stålverket på Jørpeland. Her er det gode møtelokaler der vi også håper å skape et trivelig sosialt miljø til faste tider. Praten trenger ikke bare dreie seg om veterankjøretøy.... Medlemsprisen er satt til 350,- for enkeltmedlemmer.

Rygjaljom

Kultur og rekreasjon 

Rygjaljom er eit kor med formål er å samle personar som ønskjer å syngje, i ei god sosial ramme. Øvingslokale er på Spinneriet.

Ungdomslaget Von

Kultur og rekreasjon 

Ungdomslaget Von eig Nessa ungdomshus. Ungdomslaget er lokalsammfunnets viktigaste folkekulturorganisasjonen, og skal arbeide for å skape et betre lokalsamfunn gjennom meiningsfylte kulturaktivitetar. Ungdomslaget skal ha lokal aktivitet i sentrum, og skal synleggjere lokallaget som eit verktøy for å skape aktivitet og møteplassar, med særlig fokus på ungdom.

Årdal sokn

Trus- og livssynsorganisasjoner 

Årdal sokn er eit kyrkjesokn i Hjelmeland. Val av sokneråd skjer kvart 4. år gjennom offentleg val samstundes med val til kommunestyre og fylkesting. Sokneråd har eksistert i Norge sidan 1920, men inndeling i sokn har vore ein ordning i Norge sidan middelalderen. Medlemer i Den norske kyrkja, og dermed også i Årdal sokn, er alle som er døypte.

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal